Biznes Simplex - logo
Profesjonalizm naszą domeną

Wierzytelności trudne

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu windykacji „Simplex” Sp. z o.o. opracowała produkt: dochodzenie należności trudnych, uznanych za nieściągalne. Stworzyliśmy unikatową w skali kraju usługę, która stwarza realne perspektywy wyegzekwowania należnych wierzycielom kwot stanowiącą know-how naszej firmy.

Nie prowadzimy windykacji biurowej, telefonicznej, nie akceptujemy bezkarności dłużników, lekceważenia wierzyciela, nie przyjmujemy do wiadomości, że nie ma żadnej możliwości wyegzekwowania należności.
 

Do wierzytelności trudnych zaliczamy:

 • umorzone w postępowaniu egzekucyjnym ze względu na bezskuteczność czynności komornika
 • dochodzone od długiego czasu w postępowaniu egzekucyjnym bez wyraźnych efektów
 • wobec spółek prawa handlowego
 • zgłoszone do postępowań upadłościowych oraz podmiotów będących w likwidacji
 • do których nastąpił zbieg z administracyjnym organem egzekucyjnym
 • należności dłużników, na których ciąży obowiązek alimentacyjny
 • należności, w których egzekucję prowadzą również banki, inni wierzyciele hipoteczni
 • należności dłużników niemających miejsca stałego zameldowania lub niemieszkających pod adresem wynikającym z dokumentów
 • należności spółek prawa handlowego „porzuconych” lub takich, gdzie własność udziałów została przeniesiona na osoby niemające żadnego majątku z jednoczesną zmianą składu zarządu
 • należności dłużników, którzy kontynuują działalność gospodarczą na podstawione osoby
 • przedawnione

Dochodzenie należności wspierane jest czynnościami detektywa gospodarczego. Są one wykonywane bezpośrednio w otoczeniu dłużnika, badaniu podlegają jego relacje z otoczeniem, stosunki rodzinne, potwierdzamy istniejący oficjalnie stan, który w wielu przypadkach okazuje się fikcją. Procedura obejmuje obserwację, ustalenie powiązań kapitałowych (udziały w spółkach prawa handlowego, innych podmiotach), osobowych (pełnienie funkcji w zarządach spółek kapitałowych), poszukiwanie majątku dłużnika, badanie powiązań rodzinnych, towarzyskich, odtwarzanie historii prowadzonej działalności gospodarczej, majątku z nią związanego oraz prywatnego.
więcej...
 

Koszty usługi:

Nasze wynagrodzenie stanowi prowizja, która liczona jest wyłącznie od kwot realnie wyegzekwowanych i wynosi ona:

 • 30%, w tym przypadku wierzyciela obciążają koszty opłat administracyjnych, opłaty sądowe, zaliczki na czynności komornika wynikające ze złożonych przez nas wniosków.
 • 50% w tym przypadku wierzyciela nie obciążają żadne koszty postępowania.
 • w każdym przypadku wierzyciel ponosi koszty opłaty skarbowej od udzielonych pełnomocnictw.

Stałym elementem w dochodzeniu należności trudnych jest poszukiwanie ukrywających się dłużników. W większości przypadków zatrzymuje to całą procedurę a bezradny wierzyciel nie może wskazać komornikowi, sądowi aktualnego miejsca pobytu dłużnika. Ustalenie miejsca pobytu to procedura skomplikowana i wymaga podjęcia działań operacyjnych, poszukiwania w kręgu znajomych, po adresie szkoły, do której uczęszczają dzieci, ustalenia niezarejestrowanej firmy dłużnika, innych pomysłowych rozwiązań (więcej...)

Wierzytelności trudne

 • Bezskuteczność dotychczasowych czynności jedynie wzmacnia naszą determinację w wykazaniu dłużnikowi, że dopóki należność nie zostanie zapłacona, to czynności prowadzone przez naszą spółkę będą kontynuowane.
 • Pakiet procedur zmierza nie tylko do uzyskania informacji o majątku aktualnym, przeszłym, ale również do wytworzenia sytuacji, że dłużnik będzie monitorowany w każdym zakresie, a niewywiązanie się z obowiązku zapłaty ma mu uniemożliwić zwykłe funkcjonowanie.
 • Do każdej sprawy dobierany jest zestaw adekwatnych metod i technik, które stanowią przeciwwagę dla dotychczasowej postawy dłużnika.
 • Nasza praca polega na zdobyciu jak największej ilości informacji o dłużniku, dotarciu do niego osobiście, jego otoczenia, oszacowaniu możliwości i realnych do zastosowania sposobów egzekucji w celu wyegzekwowania należności. Działania są nie tylko niestandardowe, ale prowadzone w jak najszerszym zakresie, oparte również na bogatym doświadczeniu o sposobach stosowanych przez dłużników: mataczeniu, kłamstwach, ukrywaniu majątku. Każda sprawa prowadzona jest aż do odzyskania należności.
 • Nie uważamy żadnej należności za nieściągalną, nie znaczy to jednak, że działamy poza prawem i w jednakowy sposób traktujemy każdego dłużnika. W tych przypadkach, gdy dłużnik wyraża wolę uregulowania zobowiązania wyrażamy zgodę na zapłatę w ratach, mając oczywiście na względzie interes wierzyciela i adekwatność wysokości rat do kwoty zobowiązań.

Zdecydowana większość kosztów ponoszona jest na uzyskiwanie dokumentów i informacji z urzędów administracji państwowej lub dotyczy sytuacji, gdzie ich poniesienie wynika z ustaw szczegółowych, które narzucają obowiązek wniesienia opłaty.

Wszystkie ponoszone wydatki traktować należy, jako koszty konieczne do poniesienia.

Sytuacje, którymi się zajmujemy:

 • kolejni komornicy umorzyli należności, jako nieściągalne,
 • kolejne kancelarie prawne i windykacyjne piszą wezwania i informują, że sprawa jest w toku,
 • dłużnik mieszka z rodziną, ale formalnie nie jest zameldowany,
 • dłużnik jest zameldowany, ale formalnie nie mieszka,
 • dłużnik osiąga wysokie dochody, ale zawarł ugodę i dobrowolnie płaci alimenty w bardzo wysokich kwotach,
 • dłużnik jest zatrudniony, pobiera najniższe wynagrodzenie, ale jednocześnie pełni odpowiedzialne funkcje w spółkach i innych podmiotach,
 • majątek został darowany, sprzedany, jednak dłużnik w dalszym ciągu mieszka w zbytej nieruchomości,
 • dłużnik osiąga dochody, ale wyegzekwowane kwoty przejmuje ZUS, Urząd Skarbowy, komornik, banki, tylko nie zwyczajny wierzyciel.

W procesie dochodzenia należności wykorzystujemy wszelkie istniejące możliwości prawne, w tym oparte o ustawy szczegółowe:

 • kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego
 • kodeks karny, kodeks postępowania karnego
 • prawo upadłościowe i naprawcze
 • kodeks spółek handlowych
 • prawo spółdzielcze
 • ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
 • ustawa o krajowym rejestrze sądowym
 • ustawa o rachunkowości
 • ordynacja podatkowa
 • ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
 • prawo bankowe
 • ustawa o działalności ubezpieczeniowej
 • ustawa o doradztwie podatkowym
 • ustawa o gospodarce nieruchomościami

Szukamy możliwości windykacyjnych poprzez:

 • sprawdzenie rachunków we wszystkich bankach prowadzących działalność na obszarze RP (poza bankami spółdzielczymi)
 • zbieranie informacji o dłużnikach i ich majątku na podstawie wielu różnorodnych źródeł
 • odtwarzanie historii majątku dłużnika i badanie możliwości uznania za bezskuteczne wobec wierzyciela dokonanych czynności prawnych
 • niestandardowe upublicznianie zadłużenia z szerokim zastosowaniem możliwości internetu, w tym portali lokalnych, branżowych
 • wykorzystywanie popularności Facebook, Twittera, innych portali społecznościowych
 • nie wyrażanie zgody na prowadzenie egzekucji przez administracyjne organy egzekucyjne
 • prowadzenie ustaleń, czy nie zachodzą przypadki firmanctwa
BIG InfoMonitor
Klauzula informacyjna RODO
Card image
windykacja

Oferta obejmuje pełen zakres czynności zmierzających do sprawnego odzyskania wierzytelności naszych klientów. więcej...

NASZA OFERTA
Card image
wierzytelności trudne

Stworzyliśmy unikatową w skali kraju usługę, jaką jest dochodzenie należności trudnych, uznanych za nieściągalne. więcej...

OFERTA SPECJALNA
Card image
biuro detektywistyczne

Oferujemy kompleksowy zakres usług detektywistycznych, zarówno dla biznesu jak i osób fizycznych. więcej...

NASZA OFERTA
back to top